Monday, February 02, 2009

Chiū-siā Bàng-uâ-cê

Siŏh ciéh lài-cê̤ṳ California gì bèng-iū siŏh-màng gié ké̤ṳk nguāi siŏh piĕ Hók-ciŭ-uâ Séng-gĭng gì sióng, diē-sié bău-guák lâng tiŏng chiū-siā Bàng-uâ-cê gì cāi, cêng-·gó̤ kĭng-gói. Páh-éng cê-tā̤ gì Bàng-uâ-cê nguāi iā sṳ̆k, bók-guó, chiū-siā cê-tā̤ gì Bàng-uâ-cê, nguâi gó sê tàu-tàu-huòi káng-giéng gáu. Hĭ ciéh bèng-iū muóng nguāi ciā cāi gà̤-dēng siā gì sê sié-nó̤h, nguāi cêu gâe̤ng ĭ muōng huăng-ĭk lâ. Lâng tiŏng sióng nguāi iâ táik diŏh â-dā̤:


Nṳ̄ có̤ nguāi nè̤ng gṳ̆-cê̤ṳ gì sū-câi. Săng muôi săng chók, dê gâe̤ng sié-gái Nṳ̄ muôi cô̤ siàng, cê̤ṳ ù sṳ̄ gáu īng-uōng, Nṳ̄ sê Siông-dá̤. Nè̤ng-gă gáuk-nè̤ng iâ gāng-siâ, ĭng Ià-sŭ tá̤ nè̤ng-gă sī, bô-uăk, sāi nè̤ng-gă iâ â̤ dáik uăk, bô â̤ dáik chṳ̆ng-cé̤ṳk. Bŏng-câe̤ nè̤ng-gă ŏ̤h Ciō muò-iông, ciòng-sĭng ṳ̄ng-nâi hŭk-ô. Gá nè̤ng-gă gáuk-nè̤ng găng-nguông siá nè̤ng, chiông Ciō siá nè̤ng-gă siŏh-iông. Nguông Ciō gì guók ká̤-ká̤ gáung-lìng, sāi Ià-huò-huà gì ìng-guŏng chṳ̆ng-muāng lŏ̤h sié-gái, chiông ciū chṳ̆ng-muāng lŏ̤h duâi-hāi. Ciâ Ciō miàng giù.
汝做我儂居住其所在。山未生出,地共世界汝未造成,自無史遘永遠,汝是上帝。儂家各儂亦感謝,因耶穌替儂家死,仅活,使儂家亦會得活,仅會得充足。幫助儂家學主模樣,全心忍耐服務。教儂家各儂甘愿赦儂,像主赦儂家蜀樣。愿主其國快快降臨,使耶和華其榮光充滿落世界,像酒充滿落大海。藉主名求。
You are our dwelling place. Before the mountains were born or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. And we are thankful, because Jesus died for us, resurrected, and enabled us to live in the life full of abundance. He helps us conform to the image of the Lord, and be patient and serve Him with all our heart. He teaches us to willingly forgive people, as the Lord also has forgiven us. May God’s kingdom come quickly, and may God’s glory fill the earth, as the wine fills the ocean. In the name of our Lord.

No comments: